1145 Main St South, Tifton, GA 31794
Phone: 229-382-8979